ZÁPIS KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Advokátska kancelária Mgr. Juraj Orvan, advokát, poskytuje pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri profesionálne právne služby súvisiace so zápisom ich konečných užívateľov výhod do obchodného registra pre účely splnenia nových zákonných povinností týchto podnikateľských subjektov.

V prípade otázok resp. záujmu o využitie služieb advokáta v súvislosti so zápisom konečných užívateľov výhod právnických osôb do obchodného registra nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: akorvan@akorvan.sk alebo na tel. č. +421 903 804 615.

Novelou zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom č. 52/2018 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.03.2018, sa rozšíril okruh povinných osôb, ktoré majú v zákonom stanovených prípadoch povinnosť identifikovať konečných užívateľov výhod právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov alebo združení majetku a overovať ich identifikáciu.

Zákonom č. 52/2018 Z.z. bol súčasne novelizovaný zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri zavádza nová povinnosť spočívajúca v zápise údajov o ich konečných užívateľov výhod do obchodného registra.

Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (zákona č. 297/2008 Z. z.). Zápis podľa predošlej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (zákona č. 315/2016 Z.z.).

Nová právna úprava bude účinná odo dňa 01.11.2018 a zákon o obchodnom registri na splnenie tejto povinnosti ustanovuje právnickým osobám lehotu do 31.12.2019.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.