ZÁPIS DO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Advokátska kancelária Mgr. Juraj Orvan, advokát, poskytuje fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám služby spojené so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "zoznam") vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zápis do zoznamu sa vykonáva s platnosťou na tri roky a nahrádza preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Záujemca, ktorý má v úmysle opakovane sa zúčastňovať verejného obstarávania, tak nie je povinný v procese verejného obstarávania znova predkladať doklady o splnení podmienok účasti osobného postavenia počas doby trvania platnosti zápisu v zozname a môže preukázať splnenie týchto podmienok samotným zápisom do zoznamu.

Splnenie podmienok účasti osobného postavenia na zápis do zoznamu sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní preukazuje:

  • výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
  • potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
  • potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
  • potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
  • dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
  • čestným vyhlásením, že subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

V prípade otázok resp. záujmu o využitie služieb advokáta v súvislosti so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: akorvan@akorvan.sk alebo na tel. č. +421 903 804 615.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.