Zriadenie a vedenie virtuálneho sídla spoločnosti (officehousing).

Sídlom právnickej osoby (napr. obchodnej spoločnosti) a miestom podnikania fyzickej osoby (napr. živnostník, SZČO) je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom (§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka). 

Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, t.j. nehnuteľnosť musí mať právnická osoba vo vlastníctve alebo jej časť užíva na základe platnej nájomnej zmluvy, čo môže pre novovznikajúce podnikateľské subjekty predstavovať určitú finančnú záťaž.

Virtuálne sídlo / virtuálne miesto podnikania je poštová adresa, ktorá sa do obchodného registra alebo živnostenského registra zapisuje na základe písomného súhlasu vlastníka, resp. väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla obchodnej spoločnosti alebo miesta podnikania SZČO do obchodného registra, živnostenského registra. V takýchto prípadoch nie je potrebné nehnuteľnosť vlastniť alebo mať prenajatú akúkoľvek jej časť, čo znamená výraznú úsporu nákladov v súvislosti so začatím podnikania.

Naša advokátska kancelária ponúka slovenským a zahraničným podnikateľským subjektom zriadenie virtuálneho sídla obchodných spoločností alebo virtuálneho miesta podnikania živnostníkom a iným SZČO v sídle advokátskej kancelárie v centre mesta na adrese: Sad SNP 8, 010 01 Žilina a to na dobu určitú s možnosťou jeho pravidelného predlžovania.

Súčasne s udelením písomného súhlasu vlastníka nehnuteľnosti zabezpečíme spracovanie listín potrebných pre zápis virtuálneho sídla/miesta podnikania do obchodného a živnostenského registra a na základe splnomocnenia na právne zastúpenie vykonáme v tejto súvislosti aj podanie návrhu na prvozápis / zápis zmien o podnikateľskom subjekte v príslušných slovenských registroch.

V prípade otázok, resp. záujmu o využitie služieb advokáta pri zriadení (premiestnení) virtuálneho sídla právnickej osoby / virtuálneho miesta podnikania SZČO nás nehváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: akorvan@akorvan.sk alebo na tel. č.: +421 903 804 615.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.