UPOMÍNACIE KONANIE

Advokátska kancelária Mgr. Juraj Orvan, advokát, poskytuje pre klientov z celej Slovenskej republiky profesionálne právne služby súvisiace s uplatňovaním ich peňažných nárokov v upomínacom konaní.

V prípade otázok resp. záujmu o využitie služieb advokáta v súvislosti s uplanením peňažného nároku prostredníctovom upomínacieho konania nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: akorvan@akorvan.sk alebo na tel. č. +421 903 804 615.

Právna úprava upomínacieho konania (ďalej len „konanie“) je zakotvená v zákone č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. Konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku (CSP).

Príslušnosť

Na konanie je pre celú Slovenskú republiku kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu (ďalej len „návrh“). Návrh možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom advokáta podľa osobitného predpisu. Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom.

Na podanie návrhu je oprávnený ten, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému (ďalej len „uplatňovaný nárok“) možno odôvodnene predpokladať.

Uplatňovaný nárok možno odôvodnene predpokladať, ak vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom a z listín pripojených k návrhu. Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, postačí pripojiť faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy, ktorou sa požadovalo splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného (ďalej len „faktúra“), a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom účtovníctve. Ak je žalobca platiteľom dane z pridanej hodnoty, v návrhu môže vyhlásiť, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze podľa osobitného predpisu.
 
Návrh nie je prípustný, ak sa uplatňuje
 • dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,
 • nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku, a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,
 • nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
 • nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
 • nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo
 • nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.
Návrh nie je prípustný tiež, ak
 1. nebol podaný elektronicky a postupom podľa zákona
 2. žalobca resp. jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku
 3. návrh podávajú viacerí žalobcovia a nemajú spoločného zástupcu alebo
 4. platobný rozkaz by sa mal doručiť žalovanému do cudziny.

Súdny poplatok

Podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, suma súdneho poplatku za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v klasickom konaní podľa CSP zodpovedá 6 %-tám z vymáhanej istiny. V prípade podania návrhu v upomínacom konaní je sadzba súdneho poplatku znížená o 50 % z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku súdnych poplatkov t.j. 3 % z vymáhanej istiny (§ 11 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.).

Odpor proti platobnému rozkazu možno podať niektorým z týchto spôsobov:

 1. elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu
 2. v listinnej podobe s využitím predpísaného tlačiva
 3. v listinnej podobe bez využitia predpísaného tlačiva

Ak sa podáva odpor v listinnej podobe, je potrebné ho doručiť súdu osobne alebo poštou.

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach možno podať niektorým z týchto spôsobov:

 1. prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu
 2. v listinnej podobe na predpísanom tlačive

Ak sa podáva žiadosť o povolenie plnenia v splátkach v listinnej podobe, je potrebné ju doručiť súdu osobne alebo poštou.

V prípade otázok resp. záujmu o využitie služieb advokáta v súvislosti s uplanením peňažného nároku prostredníctovom upomínacieho konania nás nehváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: akorvan@akorvan.sk alebo na tel. č. +421 903 804 615.inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.