REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Advokátska kancelária Mgr. Juraj Orvan, advokát, ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje pre klientov z celej Slovenskej republiky profesionálne služby súvisiace s podávaním návrhov na zápis, zmenu a výmaz údajov o fyzických osobách a právnických osobách a ich konečných užívateľoch výhod v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade otázok resp. záujmu o využitie služieb advokáta pri plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera vereného sektora nás nehváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: akorvan@akorvan.sk alebo na tel. č. +421 903 804 615.

 

RPVS je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne.

Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu, ktorou je v zmysle zákona tiež advokát so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, s ktorou musí partner verejného sektora uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS (teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov). Partner verejného sektora môže mať v RPVS zapísanú len jednu oprávnenú osobu. Oprávnená osoba nie je pri plnení povinností viazaná pokynmi partnera verejného sektora.

Návrh na zápis údajov do RPVS podáva oprávnená osoba výlučne elektronickými prostriedkami. Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote piatich pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán potvrdenie v elektronickej podobe, ktoré bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe. V potvrdení sa uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán výpis z registra, ktorý bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe.

RPVS sa vedie výlučne v elektronickej podobe a táto je právne záväzná. Právna záväznosť znamená, že údaje zverejnené v RPVS sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať, t.j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám.

Základná právna úprava RPVS:

  • zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora​​
  • zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.