Právne služby poskytujeme pre fyzické osoby (občanov, podnikateľov) a pre právnické osoby (obchodné spoločnosti) v nasledujúcich odvetviach:

Obchodné a korporátne právo

 • právo obchodných spoločností: - príprava všetkých podkladov k založeniu verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, družstva, - k zmenám v spoločnostiach (napr. prevody obchodných podielov v s.r.o., zvýšenie základeného imania, zmena adresy sídla spoločnosti, vymenovanie resp. odvolanie konateľov s.r.o. a pod.), - k zrušeniu a likvidácii spoločností, - zmeny právnej formy, - zlúčenie, rozdelenie, splynutie spoločností, - organizovanie pravidelných a mimoriadnych valných zhromaždení spoločnosti, - zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra pri zapísaných právnických osôbách, - vrátane elektronického podávania návrhov na zápis (zmenu, výmaz) údajov do Obchodného registra podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP
 • komplexný právny servis pri zakladaní organizačných zložiek podnikov zahraničných osôb v SR
 • spracovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy a pod.)
 • vymáhanie pohľadávok z obchodno-právnych vzťahov
 • uplatňovanie a vymáhanie nárokov zo zodpovednosti za vady, zodpovednosti za škodu, z bezdôvodného obohatenia
 • spisovanie žalôb a zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej správy
 • nekalosúťažné konanie

Trestné právo

 • spisovanie oznámení o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin (trestných oznámení)
 • poskytovanie právnej pomoci osobám v postavení svedka pri ich výsluchu k podaniu vysvetlenia na polícii
 • obhajoba osôb vo všetkých štádiách trestného konania: predsúdne (prípravné) konanie, súdne konanie pred prvostupňovým súdom (hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie, neverejné zasadnutie), odvolacie konanie, dovolacie konanie
 • zastupovanie osôb poškodených trestnými činmi v adhéznom konaní
 • zastupovanie osôb v konaní o priestupkoch

Občianske a rodinné právo

 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody voči štátu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci:  nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe alebo nesprávnym úradným postupom
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody voči územnej samospráve spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy: nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom
 • spisovanie žalôb: - vo veciach ochrany vlastníckeho práva pred neoprávnenými zásahmi, - zo susedských sporov a zastupovanie klientov v konaní pred súdmi,
 • právo nehnuteľností (spisovanie kúpnych, darovacích a iných scudzovacích zmlúv k domom, bytom a nebytovým priestorom, pozemkom a návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností),
 • komplexné právne služby v oblasti zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva,
 • vypracovávanie rôznych typov občiansko-právnych zmlúv (napr. dohoda o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, zmluva o dielo, príkazná zmluva, záložná zmluva a pod.),
 • vymáhanie pohľadávok,
 • vymáhanie nárokov zo zodpovednosti za škodu, z bezdôvodného obohatenia,
 • pozemkové právo (zastupovanie v konaní o určenie vlastníckeho práva),
 • zastupovanie klientov v konaní o rozvod manželstva, o určenie otcovstva, o úpravu vyživovacej povinnosti na maloleté dieťa, dospelé dieťa, medzi manželmi a pod. (vrátane spisovania návrhov na začatie konania)
 • komplexný právny servis pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie a zastupovanie klientov v exekučnom konaní.

Pracovné právo

 • vypracovávanie pracovných zmlúv,
 • poradenstvo vo veci nárokov z pracovnoprávnych vzťahov,
 • poradenstvo pre oblasť hromadného prepúšťania,
 • neplatnosť skončenia pracovného pomeru a nároky s ním súvisiace,
 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.