NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Advokátska kancelária Mgr. Juraj Orvan, advokát, poskytuje pre klientov z celej Slovenskej republiky profesionálne právne služby súvisiace s podávaním návrhov na zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.

V prípade otázok resp. záujmu o využitie služieb advokáta v súvislosti s podávaním elektronických návrhov na zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: akorvan@akorvan.sk alebo na tel. č. +421 903 804 615.

Základná právna úprava katastrálneho konania (ďalej len „konanie“) je zakotvená v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) .

V konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.

Na konanie je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu.

Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky.

Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané zaručeným elektronickým podpisom; ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou.

Zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra sa vykonáva vkladom (napr.: vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv) ak katastrálny zákon neustanovuje inak. Záznamom sa do katastra zapisujú práva k nehnuteľnostiam, ktoré: - vznikli prírastkom a spracovaním, - vyplývajú z nájomných zmlúv, - tiež zmena poradia záložných práv z dohody záložných veriteľov o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie, ako aj práva nadobudnuté na základe iných skutočností predpokladaných zákonom. Poznámkou sa do katastra vyznačújú skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo sa informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.