EXEKUČNÉ KONANIE

Advokátska kancelária Mgr. Juraj Orvan, advokát, poskytuje pre klientov z celej Slovenskej republiky profesionálne právne služby súvisiace s vymáhaním ich peňažných a nepeňažných nárokov v exekučnom konaní.

V prípade otázok resp. záujmu o využitie služieb advokáta v súvislosti s vymáhaním nárokov v exekučnom konaní nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: akorvan@akorvan.sk alebo na tel. č. +421 903 804 615.

Exekučné konanie predstavuje zákonom upravený postup exekučného súdu a účastníkov exekučného konania pri nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí v prípadoch, kedy povinný subjekt dobrovoľne neplní povinnosť pre neho vyplývajúcu z exekučného titulu. Právna úprava exekučného konania je obsiahnutá v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Exekučný titul

 1. Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
 2. Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj:
 • rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
 • cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
 • notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
 • vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,
 • rozhodnutie o dedičstve,
 • vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,
 • vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
 • iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,
 • doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,7f)
 • upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3 Exekučného poriadku,
 • exekučný titul podľa osobitného predpisu (napr. § 105 a § 161 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.)

Príslušnosť exekučného súdu

Na exekučné konanie je pre celú Slovenskú republiku kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len "súd").

Začatie exekučného konania.

Exekučné konanie sa začína na návrh. Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá.

Návrh na vykonanie exekúcie možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, a to prostredníctvom elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný spôsobom podľa osobitného predpisu (§ 23 z. č. 305/2013 Z. z). Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie (§ 48 ods. 4 Exekučného poriadku) sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe (§ 35 z. č. 305/2013 Z. z.).

Účastníci konania

Do vydania poverenia na vykonanie exekúcie je účastníkom konania oprávnený. Po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie sú účastníkmi konania oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekútora, účastníkom konania je aj exekútor.

V prípade otázok resp. záujmu o využitie služieb advokáta v súvislosti s vymáhaním nárokov v exekučnom konaní nás nehváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: akorvan@akorvan.sk alebo na tel. č. +421 903 804 615.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.